Algemene Voorwaarden

Door op januari 5, 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN NEDERLANDSE ZAKEN NH

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Nederlandse Zaken: de vennootschap onder firma Nederlandse Zaken v.o.f., statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heiloo, gebruiker van de algemene voorwaarden;
b. Opdracht: het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen en/of diensten;
c. Opdrachtgever: de wederpartij  van Nederlandse Zaken, waaronder leden van het platform Nederlandse Zaken, respectievelijk de rechtsopvolger(s) van Opdrachtgever, met wie Nederlandse Zaken contracteert c.q. beoogt te contracteren;
d. Partijen: Nederlandse Zaken en Opdrachtgever gezamenlijk;
e. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Nederlandse Zaken en Opdrachtgever betreffende het  verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen en/of diensten;
f. Offerte: Elk mondeling of schriftelijk aanbod van Nederlandse Zaken een overeenkomst met wederpartij aan te gaan;
g. Zaken: alle door Nederlandse Zaken aangeboden producten en diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen Nederlandse Zaken en Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 Nederlandse Zaken wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Nederlandse Zaken en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde Nederlandse bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4 Door enkel het plaatsen van een Opdracht en/of de inontvangstneming van door Nederlandse Zaken verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen en/of diensten, aanvaardt die partij deze voorwaarden als Opdracht en wordt deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de Overeenkomst uit te maken zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door Nederlandse Zaken of Opdrachtgever nodig is.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle door Nederlandse Zaken gemaakte offertes, waaronder aanbiedingen, prijsopgaven e.d., in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend. Dit geldt tevens indien een termijn voor aanvaarding is gegeven. De offertes zijn geldig gedurende een termijn van 30 dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
3.2 Toezending van offertes, aanbiedingen, prijsopgaven e.d. verplicht Nederlandse Zaken niet tot het sluiten van een Overeenkomst.
3.3 Iedere offerte is gebaseerd op de gegevens, eisen en overige informatie met betrekking tot de werkzaamheden en/of goederen en/of diensten, die Opdrachtgever ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt. Nederlandse Zaken mag van de juistheid van deze verstrekte informatie uitgaan. Iedere offerte is gebaseerd op de ver­onderstelling dat Nederlandse Zaken de  Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan uitvoeren.
3.4 Iedere aanbieding en prijsopgave is gebaseerd op de ver­onderstelling dat Nederlandse Zaken de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan uitvoeren.
3.5 Offertes en andere bescheiden die op de Overeenkomst betrekking hebben en die Nederlandse Zaken heeft verstrekt, en het  voorbereidend werk daarvan, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten, blijven eigendom van Nederlandse Zaken en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking gegeven zonder toestemming van Nederlandse Zaken.
3.6 Nederlandse Zaken heeft het recht inhoud van memberpakketten tussentijds te wijzigen/aan te passen indien noodzakelijk.

Artikel 4: Overeenkomst en opzegging

4.1 Behoudens het hierna gestelde, komt de Overeenkomst enkel schriftelijk tot stand:
i)  op het moment van ondertekening van een contract door Nederlandse Zaken en Opdrachtgever, of
ii) op de dag van verzending door Nederlandse Zaken aan Opdrachtgever van een opdrachtbevestiging (per post, fax of e-mail)
iii)tenzij Opdrachtgever binnen 7 werkdagen daarna tegen de inhoud van deze bevestiging heeft geprotesteerd.
4.2  Het door partijen getekende contract respectievelijk de opdrachtbevestiging van Nederlandse Zaken geeft de inhoud van de tussen partijen tot stand gekomen Overeenkomst juist en volledig weer.
4.3  Ingeval de Opdracht niet schriftelijk is aanvaard c.q. bevestigd en Nederlandse Zaken toch feitelijk uitvoering aan de Overeenkomst geeft, beschouwen Partijen de factuur tevens als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.4  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door Nederlandse Zaken of namens Nederlandse Zaken gedaan door derden, binden Nederlandse Zaken slechts indien deze door haar conform het gestelde in artikel 4.1 schriftelijk zijn bevestigd c.q. worden bekrachtigd.
4.5   Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Nederlandse Zaken niet gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.
4.6    Nederlandse Zaken is bij uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd gebruik te maken van derden, indien en voor zover zij dit noodzakelijk of wenselijk acht.
4.7     De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan: of voor een vastgestelde tijd; of voor een bepaalbare periode die eindigt doordat zich een objectief onbepaalbare gebeurtenis voordoet; of voor een bepaalbare periode, die een vastgestelde tijd niet overschrijdt.
4.8      De Overeenkomst voor een bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de tijd, door de objectief bepaalbare gebeurtenis of door het verstrijken van de bepaalbare periode.
4.9       De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan door Nederlandse Zaken en Opdrachtgever niet worden opgezegd, behoudens voor zover dat schriftelijk is overeengekomen, waarbij een opzegtermijn van 3 maanden in acht zal moeten worden genomen.
4.10     De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door Nederlandse Zaken te allen tijde worden opgezegd en kan door Opdrachtgever alleen worden opgezegd, voor zover dat uitdrukkelijk is bepaald, voor zover dwingende redenen daartoe aanleiding geven en met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden.

Artikel 5: Vertrouwelijke gegevens

5.1           Nederlandse Zaken en Opdrachtgever garanderen dat alle gegevens die zij over en weer van elkaar ontvangen en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk zijn, geheimhouden, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van deze gegevens verplicht. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als een van beide partijen ze als zodanig aanmerkt.
5.2           Nederlandse Zaken en Opdrachtgever verplichten zich tot het integraal opleggen van de in artikel genoemde geheimhoudingsverplichting aan hun eigen werknemers en aan alle personen van wie zij zich bij het uitvoeren van de Overeenkomst bedienen, alsmede aan werknemers van aan hen gelieerde vennootschappen en aan alle andere personen van wie deze gelieerde vennootschappen zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedienen.

Artikel 6: Retentie

6.1.         Nederlandse Zaken kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-) resultaten van de dienstverlening van Opdrachtgever onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 7: Prijzen

7.1           Opdrachtgever is de overeengekomen prijs verschuldigd die op een in de Overeenkomst genoemde vaste periodieke vergoeding dan wel een genoemd aantal uren is gebaseerd of, bij gebreke daarvan, een gebruikelijk en marktconform honorarium.
7.2           Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen: gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens; –               gebaseerd op tijdige verstrekking door Opdrachtgever van de benodigde informatie en/of goederen aan Nederlandse Zaken; –               gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van loonkosten, sociale- en overheidslasten en andere kosten; –               exclusief BTW, belastingen, heffingen en rechten; –               inclusief reis-, verblijfs- en voorrijkosten; –              vermeld in euro’s.
7.3           In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren, is Nederlandse Zaken gerechtigd om de met Opdrachtgever overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.
7.4           Artikel 7.3 geldt ook ten aanzien van Overeenkomsten, die door Nederlandse Zaken in gedeelten worden afgeleverd of uitgevoerd, voor zover het betreft gedeelten, die op het tijdstip van intreden van de verhoging van één of meer kostprijsfactoren nog niet zijn afgeleverd of uitgevoerd.
7.5           Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van een opdracht door of namens Opdrachtgever zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8: Uitvoering en meerwerk

8.1           Nederlandse Zaken zal zich naar beste kunnen inspannen de Opdracht met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en/of procedures. Alle Opdrachten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
8.2           Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal plaatsvinden, is Nederlandse Zaken gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.3           Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Nederlandse Zaken steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze persoon te vervangen door één of meer personen met dezelfde kwalificaties.
8.4           Opgegeven en overeengekomen tijden voor de uitvoering van de Opdracht worden door Nederlandse Zaken bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien Nederlandse Zaken in de opdrachtbevestiging een exacte datum bepaalt, die tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.
8.5           Het tijdstip is vastgesteld in de verwachting dat Nederlandse Zaken kan blijven werken, zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de eventueel door derden in opdracht van Nederlandse Zaken te verrichten werkzaamheden en te leveren goederen en/of diensten tijdig worden gedaan.
8.6           Ook als Opdrachtgever slechts van een gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen gebruik maakt, is Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
8.7           Indien Nederlandse Zaken op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden en/of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud en/of omvang van de Opdracht vallen, zullen deze worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Nederlandse Zaken. Nederlandse Zaken is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan te                allen tijde een schriftelijke Overeenkomst verlangen. Nederlandse Zaken zal Opdrachtgever desgevraagd van tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties.
8.8           Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden en/of leveringen als bedoeld in artikel 8.7. het verwachte tijdstip van voltooiing en de wederzijdse rechten en verplichtingen kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is nimmer grond voor beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 9: Betalingen

9.1  Opdrachtgever dient de facturen van Nederlandse Zaken binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op het op de factuur vermelde bank rekeningnummer, tenzij anders is overeengekomen. De op de bankafschriften van Nederlandse Zaken aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
9.2           Tenzij een vaste prijs wordt overeengekomen, zal Nederlandse Zaken eenmaal per maand factureren.
9.3           Opdrachtgever dient de facturen van Nederlandse Zaken conform artikel 11.1. te voldoen zonder beroep op enig recht van opschorting.
9.4           Opdrachtgever dient de facturen van Nederlandse Zaken conform artikel 11.1. te voldoen zonder beroep op enig recht van korting of verrekening.
9.5           Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever vanaf de dag dat die termijn verlopen is, in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling van Nederlandse Zaken benodigd zal zijn.
9.6           Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en vervolgens van alle verschuldigde rente in volgorde van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit geldt ook indien Opdrachtgever bij zijn betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een factuur van een latere datum.
9.7           In geval van niet of niet-tijdige of onbehoorlijke voldoening aan enige op Opdrachtgever rustende verplichting jegens Nederlandse Zaken; overlijden; duurzame arbeidsongeschiktheid; ingeval Opdrachtgever onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; (een aanvraag tot) surséance van betaling, faillissement en/of schuldsanering; beslag ten laste van Opdrachtgever; gehele of gedeeltelijke overdracht en/of staking van de onderneming van Opdrachtgever; fusie, splitsing en ontbinding van Opdrachtgever; overgang van de zeggenschap over Opdrachtgever, diens onderneming en/of bedrijfsuitoefening in belangrijke mate – direct of indirect – op een derde en/of kennelijk verminderde krediet­waardigheid van Opdrachtgever, zal Nederlandse Zaken gerechtigd zijn alle nog lopende Overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, te ontbinden middels een buitengerechtelijke verklaring, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd haar recht terzake schadevergoeding te vorderen.
9.8           In de situaties bedoeld in het vorige artikellid is iedere vordering, die Nederlandse Zaken op Opdrachtgever mocht hebben, direct en in zijn geheel opeisbaar.
9.9           Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Nederlandse Zaken met betrekking tot de invordering van het aan Nederlandse Zaken verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Nederlandse Zaken gemaakte proceskosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,–, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten.
9.10         Nederlandse Zaken is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst met Opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever een voorschot te eisen en/of zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
9.11         In geval van een opleiding, cursus, training, bijeenkomst, evenement of andere werkzaamheden en/of diensten, kan Nederlandse Zaken steeds vóór de aanvang de volledige verschuldigde betaling verlangen. Bovendien kan Nederlandse Zaken, indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen voor aanvang van een opleiding, cursus, training, bijeenkomst en/of evenement deze schriftelijk annuleert, ook in dat geval volledige betaling verlangen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 10: Overmacht

10.1         Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst door Nederlandse Zaken verhinderen en die niet aan Nederlandse Zaken zijn toe te rekenen.
10.2         Onder overmacht bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden, gedetacheerde medewerkers of onder eigen personeel, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Nederlandse Zaken. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Nederlandse Zaken die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van de Opdrachtgever te beperken.
10.3         Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Nederlandse Zaken opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door Nederlandse Zaken niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.
10.4         Indien Nederlandse Zaken bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al verrichte afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur      te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1         Nederlandse Zaken kan jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van het handelen c.q. nalaten van Nederlandse Zaken Nederlandse Zaken is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op Opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Nederlandse Zaken geleverde werkzaamheden en/of diensten. Dit geldt ook voor adviezen die Nederlandse Zaken verstrekt.
11.2         De aansprakelijkheid in haar totaliteit van Nederlandse Zaken is in ieder geval beperkt tot het ter zake van de betreffende Overeenkomst door Nederlandse Zaken aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting.
11.3         Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in lid 1 en/of 2, is de aansprakelijkheid van Nederlandse Zaken in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Nederlandse Zaken tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnd eigen risico.
11.4         Mocht om welke reden dan ook onverhoopt geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van € 10.000,–.
11.5         In gevallen waarin Nederlandse Zaken door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door werkzaamheden en/of diensten, die Nederlandse Zaken heeft geleverd aan c.q. heeft verricht voor Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Nederlandse Zaken onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Nederlandse Zaken ten opzichte van Opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.
11.6         Nederlandse Zaken is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendoms­rechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, danwel door toepassing van werkwijzen, welke    aan Nederlandse Zaken door of vanwege Opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. Opdrachtgever is gehouden Nederlandse Zaken voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.
11.7         Indien Nederlandse Zaken desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Nederlandse Zaken het recht van regres op Opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Nederlandse Zaken te betalen of betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten.
11.8         Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Nederlandse Zaken en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1         Nederlandse Zaken behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot haar producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
12.2         Het is Opdrachtgever verboden de Zaken, waaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)overeenkomsten, programma’s en andere geestesproducten van Nederlandse Zaken, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Openbaarmaking kan slechts geschieden na verkregen toestemming van Nederlandse Zaken.
12.3         Middels het sluiten van de Overeenkomst verklaart Opdrachtgever dat door Nederlandse Zaken geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden, een en ander in het kader van de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, en vrijwaart Opdrachtgever Nederlandse Zaken voor de aanspraken ter zake van Opdrachtgever en van derden.

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1         Indien Nederlandse Zaken zich in enig geval niet op enige bepaling van deze voorwaarden beroept, Dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op deze voorwaarden zal kunnen beroepen.
13.2         Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
13.3         Alle geschillen die, voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van Nederlandse Zaken, zulks voor zover de wet dit toelaat.
13.4         Wijzigingen en aanvullingen van deze voorwaarden zullen worden gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Noord-Holland. Ingeval Nederlandse Zaken deze toezendt aan Opdrachtgever, zullen deze wijzigingen en aanvullingen voor Nederlandse Zaken en Opdrachtgever bindend zijn met ingang van de dertigste dag na de datum van toezending.