Algemene Voorwaarden Nederlandse Zaken

 ALGEMENE VOORWAARDEN SPONSORING Nederlandse Zaken

page1image3253862992

Artikel 1 - Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte of overeenkomst) van Nederlandse Zaken en iedere (sponsor)overeenkomst tussen Nederlandse Zaken en de partij die ter zake van een door Nederlandse Zaken georganiseerd evenement (hierna: “het evenement”) als sponsor, partner of supplier zal optreden (hierna: de "klant"). De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ingeval deze algemene voorwaarden conflicteren met de sponsorovereenkomst, prevaleren de bepalingen van de sponsorovereenkomst. 

Artikel 2 – Totstandkoming en einde sponsorovereenkomst 

2.1 Het aanbod is de schriftelijk (waaronder ook elektronisch) gedane aanbieding (offerte of sponsorovereenkomst) van Nederlandse Zaken aan de klant. Zolang het aanbod nog niet is aanvaard of onverwijld na aanvaarding, is Nederlandse Zakengerechtigd om het aanbod inhoudelijk aan te passen of te herroepen.
2.2 Een overeenkomst tussen Nederlandse Zaken en de klant komt tot stand op het moment dat het aanbod van Nederlandse Zaken schriftelijk (elektronisch daaronder begrepen) door de klant is aanvaard. Door de klant eenzijdig aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het aanbod van Nederlandse Zaken maken eerst deel uit van de overeenkomst, nadat deze wijzigingen schriftelijk door Nederlandse Zaken zijn aanvaard. 

2.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eindigt een sponsorovereenkomst van rechtswege en derhalve zonder dat enige opzegging vereist is na afloop van het evenement. Uitgezonderd in de situaties als bepaald in artikel 8, kan de sponsorovereenkomst door klant niet tussentijds worden opgezegd. 

Artikel 3 – Voorwaarden sponsoring 

3.1 Klant zal iedere sponsoruiting ter zake van het evenement steeds doen in overleg met- en conform de aanwijzingen van Nederlandse Zaken.
3.2 Klant is niet gerechtigd om de naam c.q. de afbeelding van enige artiest of spreker van het evenement te gebruiken.
3.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Nederlandse Zaken gerechtigd om naast de klant andere (hoofd)sponsors voor het evenement aan te trekken en sponsoruitingen te doen waarbij zowel de klant als de andere (hoofd)sponsors worden genoemd. 

3.4 Indien partijen een zogenaamde branche-exclusiviteit overeenkomen, dan zal een dergelijke exclusiviteit beperkt zijn tot het product of de dienst waar de klant hoofdzakelijk haar bedrijf van maakt.
3.5 Klant verplicht zich een thema te gebruiken tijdens haar aanwezigheid op het evenement, welke naar het oordeel van Nederlandse Zaken niet conflicteert met de andere partners en sponsors van het evenement. Partijen treden hiertoe in overleg. 

Artikel 4 – Vergoeding en betaling 

4.1 Alle tussen Nederlandse Zaken en de klant overeengekomen vergoedingen zijn exclusief BTW.
4.2 Tenzij schriftelijke anders overeengekomen, dient de betaling van de vergoeding binnen 14 (veertien) dagen na ondertekening van de sponsorovereenkomst te geschieden.
4.3 Nederlandse Zaken zal de klant tenminste 2 (twee) weken voor de opeisbaarheid van de vergoeding een factuur ter zake toezenden.
4.4 De klant heeft geen recht op opschorting, korting, dan wel aftrek of verrekening met een vordering welke de klant op Nederlandse Zaken heeft of meent te hebben.
4.5 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de klant in verzuim en worden alle vorderingen van Nederlandse Zaken op de klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
4.6 Betalingen door de klant gedaan in de periode dat zij in verzuim is, strekken in de eerste plaats tot voldoening van (buiten)gerechtelijke kosten en de overeengekomen verschuldigde rente onder artikel 4.5, en pas daarna op de hoofdsom, ook indien de klant bij de betaling een andere bestemming vermeldt.
4.7 Alle productionele kosten met betrekking tot marketinguitingen en sponsoractiviteiten van de klant zijn voor rekening van de klant. Bedoelde productionele werkzaamheden worden in beginsel door Nederlandse Zaken uitgevoerd voor rekening van de klant. Nederlandse Zaken dient bij de klant een offerte in voor de diensten welke de klant van Nederlandse Zaken wenst af te nemen. In onderling overleg kunnen partijen ter zake nadere afspraken te maken. 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid 

5.1 Nederlandse Zaken is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, op welke rechtsgrond dan ook en hoe ook genaamd, gevolgschade en letselschade daaronder begrepen, die de klant of een door de klant opgegeven deelnemer lijdt die verband houdt met deze overeenkomst of met het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Nederlandse Zaken toe te rekenen opzet of grove schuld. Indien ondanks voornoemde aansprakelijkheidsbeperking de aansprakelijkheid van Nederlandse Zaken moet worden aangenomen, is deze in ieder geval beperkt tot 50% van het betaalde sponsorbedrag excl. btw. De klant vrijwaart Nederlandse Zaken tegen alle aanspraken van derden.
5.2 Klant is aansprakelijk en vrijwaart Nederlandse Zaken voor aanspraken van derden voor zover deze betrekking hebben op schade veroorzaakt door personen, c.q. zaken die vanwege de klant op de locatie aanwezig zijn. 

Artikel 6 - Annulering van het evenement 

Indien het evenement om welke reden of door welke oorzaak dan ook wordt geannuleerd dan wel moet worden verplaatst, of ingeval Nederlandse Zaken niet langer gerechtigd is om het betreffende evenement te organiseren, zal Nederlandse Zaken ter zake geen enkele vergoeding van schade, terugbetaling van vergoeding of andere vergoeding aan de klant verschuldigd zijn, voor zover het door de klant aan Nederlandse Zaken betaalde vergoeding door Nederlandse Zaken ten behoeve van de organisatie en marketing van het evenement is gealloceerd. Het resterende deel van de betaalde vergoeding zal Nederlandse Zaken in samenspraak met de klant aanwenden voor de organisatie van een op een later moment te organiseren vergelijkbaar evenement. Ingeval de klant niet wenst dat het resterende deel van de betaalde vergoeding wordt aangewend voor de organisatie van een vergelijkbaar evenement, zal Nederlandse Zaken het deel van de vergoeding dat nog niet door Nederlandse Zaken is gealloceerd aan de klant restitueren. 

Artikel 7 - Overdracht 

Klant is niet gerechtigd om zijn rechten, belangen en/of verplichtingen uit hoofde van de sponsorovereenkomst over te dragen aan derden, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlandse Zaken. 

Artikel 8 - Tussentijdse beëindiging 

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de sponsorovereenkomst niet tussentijds worden ontbonden, opgezegd of op andere wijze worden beëindigd.
8.2 In afwijking van artikel 8.1 kan de sponsorovereenkomst door beide partijen tussentijds en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien: 

1.      de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd, failliet gaat, dan wel haar rechtspersoon wordt ontbonden; 

2.      de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige substantiële verplichting uit hoofde van de sponsorovereenkomst en zij haar verzuim niet binnen de daartoe gestelde redelijke termijn herstelt.

8.3 Nederlandse Zakenis bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, nimmer gehouden tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot betaling van schadevergoeding. 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom 

Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten) ten aanzien van alle in het kader van de sponsorovereenkomst ontwikkelde format(s), (commerciële) uitingen, namen, concepten en andere objecten zullen uitsluitend berusten bij Nederlandse Zaken. 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van enige overeenkomst tussen Nederlandse Zaken en de klant, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar. 

 

Contact

Neem contact met ons op

Nederlandse Zaken
Caro van Eijcktuin 12
1705KL Heerhugowaard
info@nederlandse-zaken.nl
Telefoon 072 7520063
Mobiel 06 20335943

Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.