Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 10-03-2015.

Artikel 1. Definities en begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Nederlandse Zaken – Events (Nederlandse Zaken – Events): De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Caro van Eijcktuin 12, 1705KL te Heerhugowaard

Opdrachtgever: de wederpartij van Nederlandse Zaken – Events.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie met betrekking tot de levering van diensten/zaken door Nederlandse Zaken – Events.

Projecten: de door Nederlandse Zaken – Events geleverde diensten en daarmee samenhangende zaken. Hieronder vallen onder meer de overeenkomst tot het organiseren van events, congressen, beurzen e.a., concept en communicatieadvies, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard.

Werkzaamheden: het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten c.q. het geven van adviezen zoals hiervoor genoemd en/of leveren van zaken, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Nederlandse Zaken – Events.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Nederlandse Zaken – Events en een opdrachtgever waarop Nederlandse Zaken – Events deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met Nederlandse Zaken – Events houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Nederlandse Zaken – Events, voor de uitvoering waarvan door Nederlandse Zaken – Events derden dienen te worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Nederlandse Zaken – Events en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien Nederlandse Zaken – Events niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Nederlandse Zaken – Events in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
5. In het geval deze voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. De offertes en aanbiedingen die door Nederlandse Zaken – Events worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of de zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Het aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst kan door Nederlandse Zaken – Events zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de Opdracht door Nederlandse Zaken – Events is aanvaard en de schriftelijke opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever ondertekend is geretourneerd, is deze voor Nederlandse Zaken – Events bindend.
3. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de getekende opdrachtbevestiging nog niet retour is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden op het moment dat Nederlandse Zaken – Events op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart. Indien de Opdrachtgever in dit geval niet binnen 2 werkdagen na het verzoek reageert op de inhoud van de opdrachtbevestiging, dan wordt deze als juist en volledig aangemerkt en zijn Opdrachtgever en Nederlandse Zaken – Events aan de inhoud ervan gebonden.
4. Het door Opdrachtgever aan Nederlandse Zaken – Events ter beschikking stellen van informatie dan wel materiaal voor uitvoering van de werkzaamheden, wordt gelijkgesteld met het doen van het verzoek als hiervoor in lid 3 bepaald.
5. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Nederlandse Zaken – Events ontlenen. Nederlandse Zaken – Events kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
7. De van het aanbod deel uitmakende documenten, scripts, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, draaiboeken die door Nederlandse Zaken – Events of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Nederlandse Zaken – Events. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder toestemming van Nederlandse Zaken – Events worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 10 werkdagen na een daartoe door Nederlandse Zaken – Events gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Nederlandse Zaken – Events is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Alle diensten van Nederlandse Zaken – Events worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Nederlandse Zaken – Events uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nederlandse Zaken – Events het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen, freelancers en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Nederlandse Zaken – Events de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
3. Nederlandse Zaken – Events is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan Nederlandse Zaken – Events de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nederlandse Zaken – Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nederlandse Zaken – Events worden verstrekt.
5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nederlandse Zaken – Events zijn verstrekt, heeft Nederlandse Zaken – Events het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Nederlandse Zaken – Events ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Nederlandse Zaken – Events de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Levering en wijziging in de opdracht

Nederlandse Zaken – Events gaat na ontvangst van de benodigde informatie zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen zaken en/of diensten en deelt opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
2. Een door Nederlandse Zaken – Events opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4. Indien de overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, dan is Nederlandse Zaken – Events gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, beloning en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Nederlandse Zaken – Events op en is voor opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
5. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Nederlandse Zaken – Events daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6. Veranderingen in een al verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Nederlandse Zaken – Events wordt overschreden; in dat geval is artikel 10 lid 11 van overeenkomstige toepassing.
7. Indien de wijziging een vermindering van werkzaamheden inhoudt, is artikel 8 lid 4 van toepassing.

Artikel 6. Vergoedingen

1. De vergoeding en eventuele kostenramingen zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.
2. Indien Nederlandse Zaken – Events dat wenselijk acht, is Nederlandse Zaken – Events gerechtigd om aan opdrachtgever een redelijk voorschot op de vergoeding voor de nog te verrichten werkzaamheden te vragen. Nederlandse Zaken – Events is gerechtigd om de aanvang van zijn werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
3. De vergoeding is op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. De omzetbelasting komt ten laste van de opdrachtgever.
4. Indien opdrachtgever en Nederlandse Zaken – Events geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld aan de hand van het uurhonorarium en het totaal van de door Nederlandse Zaken – Events bestede tijd.
5. Nederlandse Zaken – Events is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de vergoeding zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van bijv. lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
6
. Bovendien mag Nederlandse Zaken – Events de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Nederlandse Zaken – Events, dat in redelijkheid niet van Nederlandse Zaken – Events mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. Indien de verhoging in dit en het voorgaande lid meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien een verhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen ongeacht het percentage van de verhoging.
7. Alle reis- en verblijfskosten en kosten voor afkoop van muziekrechten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte, tenzij anders is vermeld. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Nederlandse Zaken – Events is niet verplicht de fysieke bonnen te overhandigen aan opdrachtgever. Nederlandse Zaken – Events hanteert een kilometervergoeding van € 0,35 per km.

8. Opdrachtgever is gehouden om alle verdere redelijke onkosten die door Nederlandse Zaken – Events in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.
9. De vergoedingen worden, zo nodig vermeerderd met declaraties van onkosten of van ingeschakelde derden, inclusief de verschuldigde omzetbelasting per fase of na voltooiing van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. 10. Annulering van een opdracht. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een event te annuleren tot 6 weken voor aanvang van het event. De tot op dat moment gemaakte uren worden aan opdrachtgever doorberekend aan het standaard uurtarief, zoals opgenomen in de offerte cq. Opdracht, ex. BTW per uur. Ook indien er voor het totale evenement een projectprijs is afgesproken, worden enkel gemaakte uren in rekening gebracht. Hierbij worden ook uren berekend voor het annuleren van derden (locatie, catering, sprekers e.d.). Ingehuurd materiaal, apparatuur, freelancers en diensten zullen volledig worden doorberekend aan opdrachtgever conform de voorwaarden van de betreffende partij.

Artikel 7. Betaling

Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Nederlandse Zaken – Events aan te geven wijze.
2.
Bij overeenkomsten welke een waarde van meer dan € 6.000,00 excl. btw vertegenwoordigen of bij opdrachten waarbij Nederlandse Zaken – Events bij derden materialen moet huren of anderzijds kosten maakt bij derden, is de opdrachtgever verplicht na akkoordverklaring van de opdracht of het aangaan van een overeenkomst binnen veertien dagen een aanbetaling te doen van 50% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Na afronding van het project ontvangt opdrachtgever een factuur voor de resterende 50%.
4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 10% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Nederlandse Zaken – Events verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens “Rapport Voorwerk II”. Indien Nederlandse Zaken – Events echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Duur en beëindiging overeenkomsten

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
2. Opdrachtgever en Nederlandse Zaken – Events zijn te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst voor onbepaalde tijd, door middel van opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
3. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van opdrachtgever of Nederlandse Zaken – Events in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst van opdracht langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd de verplichting van opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.
4. Indien opdrachtgever de overeenkomst in overeenstemming met de voorgaande leden voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk heeft opgezegd met wederzijdse instemming, heeft Nederlandse Zaken – Events recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies evenals van additionele kosten die hij redelijkerwijze heeft moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan Nederlandse Zaken – Events zijn toe te rekenen.
5. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder voorbehoud van rechten.
6. Nederlandse Zaken – Events is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: (1) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; (2) na het sluiten van de overeenkomst Nederlandse Zaken – Events ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; (3) indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; (4) indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Nederlandse Zaken – Events kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
7. Nederlandse Zaken – Events heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
8. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Nederlandse Zaken – Events het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en rente te vorderen.
9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nederlandse Zaken – Events op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Nederlandse Zaken – Events zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Nederlandse Zaken – Events mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Nederlandse Zaken – Events voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
2. Nederlandse Zaken – Events is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.
3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Nederlandse Zaken – Events mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
4. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Nederlandse Zaken – Events. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Nederlandse Zaken – Events als gevolg daarvan lijdt.
5. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Nederlandse Zaken – Events slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
6. De aansprakelijkheid van Nederlandse Zaken – Events is daarom beperkt tot de vergoeding welke Nederlandse Zaken – Events voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Voor overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal de vergoeding over de laatste zes maanden.
7. Bovendien is de aansprakelijkheid van Nederlandse Zaken – Events in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Nederlandse Zaken – Events mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten.
8. Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door Nederlandse Zaken – Events.
9. Voor personen die Nederlandse Zaken – Events op aanwijzing van opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Nederlandse Zaken – Events niet aansprakelijk.
10. Nederlandse Zaken – Events is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfs-stagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Nederlandse Zaken – Events niet aansprakelijk.
11. Voor zover opdrachtgever en Nederlandse Zaken – Events in de overeenkomst van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zoals bij een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Nederlandse Zaken – Events opleveren en daarom opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Nederlandse Zaken – Events daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Nederlandse Zaken – Events dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
12. Opdrachtgever is verplicht om binnen één maand nadat opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de overeenkomst en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Nederlandse Zaken – Events.
13. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Nederlandse Zaken – Events op geen enkele wijze verplicht tegenover opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.
14. Opdrachtgever vrijwaart Nederlandse Zaken – Events voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Nederlandse Zaken – Events pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Nederlandse Zaken – Events van de opdracht.
15. Na verloop van twaalf maanden te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever tegenover Nederlandse Zaken – Events ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Nederlandse Zaken – Events bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10. Overmacht

1. Nederlandse Zaken – Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nederlandse Zaken – Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nederlandse Zaken – Events niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval de onmogelijkheid de overeenkomst uit te voeren vanwege verhindering van door Nederlandse Zaken – Events ingeschakelde derden, evenals onmogelijkheid voor Nederlandse Zaken – Events ten gevolge van ziekte, stakingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, stoornissen in transport en post en/of telecommunicatie evenals storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraak. De opsomming is niet limitatief.
3. Nederlandse Zaken – Events kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Nederlandse Zaken – Events ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Nederlandse Zaken – Events gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Klachten

1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Nederlandse Zaken – Events de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Nederlandse Zaken – Events er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
2. Klachten over de geleverde diensten/zaken dienen door de opdrachtgever in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de betreffende dienst/zaak schriftelijk te worden gemeld aan Nederlandse Zaken – Events. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Nederlandse Zaken – Events in staat is adequaat te reageren.
3. Indien een klacht gegrond is, zal Nederlandse Zaken – Events de diensten/zaken alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
5. De prestatie/film van Nederlandse Zaken – Events geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of het leveren van zaken niet meer mogelijk of zinvol is, zal Nederlandse Zaken – Events slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
7. Voor levering van het eindproduct zal Nederlandse Zaken – Events één eerste versie van het eindproduct aan de opdrachtgever overhandigen. De opdrachtgever heeft op basis van deze eerste versie het recht om eenmalig correcties dan wel aanpassingen door te geven welke door Nederlandse Zaken – Events zullen worden uitgevoerd. De eis tot aanpassing dient echter wel als redelijk gezien te kunnen worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld het aanpassen van naamtitels, aftiteling en een beperkte aanpassing van de inhoud dan wel opbouw van de film. De eis tot aanpassing dienen binnen vijf werkdagen na het overdragen van de eerste versie aan Nederlandse Zaken – Events worden doorgegeven.

Artikel 12. Geheimhouding

1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is Nederlandse Zaken – Events verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is Nederlandse Zaken – Events niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Nederlandse Zaken – Events voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of wanneer daartoe door Nederlandse Zaken – Events voorafgaande toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, werken, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Nederlandse Zaken – Events, niet aan derden verstrekken.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud en zaken van opdrachtgever

1. Alle in het kader van de overeenkomst door Nederlandse Zaken – Events tot stand gebrachte of geleverde zaken of resultaten van diensten blijven eigendom van Nederlandse Zaken – Events, totdat de door opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
2. Nederlandse Zaken – Events zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Nederlandse Zaken – Events is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan de toevertrouwde zaken en opslag van bestanden.
4. Nederlandse Zaken – Events is niet verantwoordelijk voor het verlies van werken door onvoorziene omstandigheden als computercrashes, brand, inbraak of andere onvoorziene situaties. Nederlandse Zaken – Events is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan de toevertrouwde zaken en opslag van bestanden.

Artikel 14. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Nederlandse Zaken – Events is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.
3. Leidt het overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Alkmaar, tenzij de wet dringend anders voorschrijft.

Artikel 15. voorwaarden

1. Deze voorwaarden zullen door Nederlandse Zaken – Events op verzoek kosteloos worden toegezonden.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Nederlandse Zaken – Events.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.